VOP

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu navlekynanohy.cz

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou navlekynanohy.cz je:

Paatchi s.r.o.
Podkerepušky 2717/32
84106 Bratislava
IČO: 52 867 196
DIČ: 212 1188 212
Zapsána na Okr. soudu BA I. Oddíl: Sro
Číslo vložky: 143373 / B

Bankovní spojení:
banka: FIO banka (EUR)
číselný kód banky: 8330
swift (BIC) kód: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK3683300000002801778970

banka: FIO banka (CZK)
číslo účtu: 2801778970
kód banky: 2010
swift: FIOBCZPP
IBAN: CZ2520100000002801778970

Kontakt:
E-mail: info (zavináč) navlekynanohy.cz
Tel. číslo: +421 911 86 86 06

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce
Prievozská 32
820 07 Bratislava

Článek I.

Definice

1. Provozovatelem internetové stránky (eshopu) je Paatchi s.r.o., IČO: 52 867 196, DIČ: 212 1188 212, se sídlem Podkerepušky 2717/32, 84106 Bratislava.

2. Prodávajícím je Paatchi s.r.o., IČO: 52 867 196, DIČ: 212 1188 212, se sídlem Podkerepušky 2717/32, 84106 Bratislava.

3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v tomto eshopu je Paatchi s.r.o., IČO: 52 867 196, DIČ: 212 1188 212, se sídlem Podkerepušky 2717/32, 84106 Bratislava.

4. Kupujícím je každý návštěvník eshopu, který prostřednictvím eshopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

5. Eshop je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách eshopu.

7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v eshopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím eshopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

Článek II.

Cena

1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné, prodávající není plátcem DPH.

2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce eshopu v momentě provedení nákupu.


Článek III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v eshopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

3. Provedená objednávka s platbou přímým převodem na účet je platná 14 dní pokud během nich objednatel (kupující, zákazník) zaplatí za objednané zboží celou kupní cenu. Po marném uplynutí této lhůty bez zaplacení kupní ceny se objednávka považuje za zrušenou.

4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.

5. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v eshopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky eshopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.

6. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

7. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí nebo není dostupný, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail.

Prodávající má také právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný email nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen vrátit do 14 dní.


Článek IV.

Platební podmínky

1. Za zboží a služby v eshopu je možné platit následujícími způsoby:

a. platba přímým převodem na účet*
b. platba platební kartou

2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnost slevy.

4. Poskytované slevy není možné kumulovat.


Článek V.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.

3. Pokud se v objednávce nachází několik druhů zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), jakož i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě.

5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím kurýrní společnosti.

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

1. Za dopravu kurýrní společností s doručením do České republiky účtujeme dopravné 160,- Kč. Za dopravu společností Packeta s doručením na odběrná místa v České republice účtujeme dopravné 89,- Kč.

2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

3. Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupné kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.


Článek VII.

Převod vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.


Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.


Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a na základě změny některých zákonů (dále jen “Zákon”) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. Originálem faktury, jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít tento formulář:

3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

4. Provozovatel eshopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 S.z. do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží.

5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. S.z..

7. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.

2. Kupující je povinen:

a. převzít objednané zboží,
b. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
c. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.

3. Prodávající je povinen:

a. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně
b. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, v kodifikované podobě slovenského jazyka.


Článek XI.

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly (v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami).

3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

6. Dotčená osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.

3. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce eshopu.

5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 S.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem eshopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 S.z., Zákona č. 250/2007 S.z., Zákona č. 102/2014 S.z., Zákona č. 122/2013 S.z., Zákona č. 22/2004 S.z. jakož i Zákona č. 513/1991 S.z.
7. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. 2. 2020.


Reklamační podmínky internetového obchodu

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.

2. V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.

3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
d. zanedbáním péče a údržby o zboží,
e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

6. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit formulář pro odstoupení od smlouvy. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou), nikoli formou e-mailu.

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
a. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
b. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny.
c. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

12. nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

14. Kontakt:
Paatchi s.r.o., Podkerepušky 2717/32, 84106 Bratislava
E-mail: info (zavináč) navlekynanohy.cz
Tel. číslo: +421 911 86 86 06